Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi adatkezelési tajékoztató célja, hogy tajékoztassa a lumenshop.hu weboldal látogatóit az üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi elveiről. Jelen adatkezelési tájékoztató kialakításakor a weboldal üzemeltetője figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy General Data Protection Regulation), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Adatkezelő:

Egyéni vállalkozás neve: Császár István EV
Székhelye: 9943 Kondorfa Alvég út 153
Adószáma: 67627592-1-38
Email címe: info@lumenshop.hu
Honlapja: lumenshop.hu

Fogalom meghatározások

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.

Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Cookie-k (sütik): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.

Adatkezelési alapelvek

A személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok szerint kezeli.
A személyes adatokat az az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel az adatkezelő.
A személyes adatokat gyűjtése csak a jelen tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályok által meghatározott célból történik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával.
A felhasználók által megadott adatok helyességéért azt megadó személy felel.
Az adatkezelő személyes adatokat a felsorolt adatfeldolgozókon, kívül harmadik félnek nem továbbítja.
Az adatok átadását kérhetik az adatkezelőtől a jogi követelmények teljesítése, illetve a jogok és megállapodások érvényesítése érdekében.
Az adatkezelő technikai és szervezési intézkedéseivel biztosítja, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.
Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére az adatkezelő nem kötelzett az általános adatvédelmi rendelet alapján.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Regisztráció

A webáruházban való vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztrációra a regisztrációs űrlap kitöltésével vagy az első megrendelés leadásával van lehetőség. A rendszer a regisztrációról emailben visszaigazolást küld.
Kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok (név, email, telefon, postacím, számlázási cím) valamint az vásárló azonosító
Az adatkezelés célja: webáruházban való kényelmes vásárlás biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Vásárlás

Kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, vásárló azonosító, rendelési szám
Az adatkezelés célja: webáruházában történő vásárlás, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, számla kiállítása, a megrendelés teljesítése, esetleges visszáru ügyintézés, vásárlói kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, jogszabályi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés időtartama: Az adatok a megrendelés teljesítését követő 8 éven belül törlésre kerülnek
Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni.

Számlázás

Kezelt adatok köre: számla másolata
Az adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés időtartama: 8 év – Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően

Email értesítés termék raktárra érkezéséről

Kezelt adatok köre: email cím
Az adatkezelés célja: vásárlónkat értesíthetjük ha egy általa hiányolt termék megérkezik és szállításra kész
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: az email értesítés küldésének időpontjáig

Az adatkezeléssel összefüggő jogok

Az érintettnek joga van arra, hogy visszajelzést kérjen az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van akkor kérje a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz és az adatkezeléshez való hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Adatfeldolgozók

Szállítás

Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám
Az érintettek köre: a házhoz szállítást kérő felhasználók
Az adatkezelés célja: a megvásárolt termékek házhoz szállítása
Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: a házhoz szállítás lebonyolításáig

Tárhely szolgáltatás

Adatfeldolgozó: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Kezelt adatok köre : azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója, illetve a felhasználók keresései
Az érintettek köre: a weboldal látogatói
Az adatkezelés célja: a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása
Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához
Az adatkezelés időtartama: 1 hónap

Könyvelés:

Adatfeldolgozó: X-Statement Kft.
Székhely: 2030 Érd Burgundi utca 27.
Kezelt adatok köre : vásárlók neve, számlázási címe, postacíme
Az érintettek köre: a webáruház vásárlói
Az adatkezelés célja: vásárlással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása a hatályos jogszabályok alapján
Az adatfeldolgozás jogalapja: 2000. évi C. törvény – számviteli törvény
Az adatkezelés időtartama: 8 év – Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően

Hírlevél

Adatfeldolgozó: The Rocket Science Group LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Kezelt adatok köre: név, email cím
Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozók
Az adatkezelés célja: értesítés küldése újdonságokról, akciókról és egyéb hírekről
Az adatfeldolgozás jogalapja: érintett hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az adatkezelő az info@lumenshop.hu email címen.
A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.